1. Trần Văn Quang - Trưởng ban lớp 7D

2. Lâm Văn Đức - Phó ban 8D

3. Đỗ Văn Quang -  Phó ban 6C

4. Vũ Thị Duyên - Ủy viên 6A

5. Nguyễn Thị Hạnh - Ủy viên lớp 7C

6. Đỗ Thị Thương Huyền - Ủy viên 9A